De uitgaven van de collectieve sector in Nederland in 2012 waren € 288 miljard. Dit is maar liefst 40% van het nationaal inkomen.

herexamen2015_collectieve sector

1

Maak het bovenstaande schema af door de juiste woorden te kiezen.
⇒ Vul bij de getallen de juiste woorden in.

Doe het zo:
Noteer de getallen (1) en (2) op je antwoordblad.

Kies uit:

 • banken
 • instellingen voor de sociale zekerheid
 • lagere overheden
  2009 2010 2011 2012
Collectieve uitgaven in % van het
nationaal inkomen
37,7% 38,7% 39% 40%
2

In de inleiding kun je lezen dat in 2012 de collectieve uitgaven € 288 miljard waren.
In het bovenstaande overzicht zie je de percentages.
⇒ Bereken met behulp van de tabel hoeveel miljard euro het nationaal inkomen bedroeg in 2012.
Schrijf je berekening op.

De collectieve uitgaven zijn de uitgaven van de collectieve sector.

3

Gegeven zijn de volgende beweringen.

 1. Het uitbetalen van onderwijspersoneel behoort tot de collectieve uitgaven.
 2. Het uitbetalen van WW-uitkeringen behoort tot de collectieve uitgaven.
 1. Alleen bewering 1 is juist.
 2. Alleen bewering 2 is juist.
 3. Beide beweringen zijn juist.
 4. Beide beweringen zijn onjuist.

Naast de collectieve sector kennen we ook de particuliere sector.

4

Er is een verschil tussen bedrijven in de particuliere sector en bedrijven in de collectieve sector.
Welke beschrijving is juist?

 1. Bedrijven uit de collectieve sector hoeven geen belasting af te dragen.
 2. Bedrijven uit de collectieve sector willen voornamelijk winst maken.
 3. Bedrijven uit de particuliere sector hoeven geen belasting af te dragen.
 4. Bedrijven uit de particuliere sector willen voornamelijk winst maken.

De overheid wil de collectieve uitgaven verlagen. Een mogelijkheid is daarvoor privatisering, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de eigendom van de drinkwaterbedrijven overgaat van de overheid naar de particuliere sector.

5

Stel dat de overheid ervoor zou kiezen om de markt van drinkwater te privatiseren. Een gevolg van de privatisering kan zijn dat de prijs van het drinkwater gaat stijgen.
⇒ Als de markt van drinkwater wordt geprivatiseerd, volgt mogelijk een prijsstijging. Geef daarvoor een verklaring.

6

De prijs van het drinkwater zou echter ook kunnen dalen als de drinkwatervoorziening wordt geprivatiseerd.
⇒ Als de markt van drinkwater wordt geprivatiseerd, volgt mogelijk een prijsdaling. Geef daarvoor een verklaring.

1

(1) = instellingen voor de sociale zekerheid
(2) = lagere overheden

2

€ 288 mld / 40 × 100 = € 720 mld

3

C

4

D

5

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • Een particulier bedrijf wil winst maken. Door dit streven zal de prijs omhoog kunnen gaan.
 • Reclame/promotie leidt tot extra kosten en dus tot prijsstijging.
6

Door de privatisering kan er concurrentie komen. Door te concurreren kunnen de prijzen gaan dalen.